Inženiertīklu audits

Pirmais solis nekustamā īpašuma - objekta drošai funkcionēšanai 

Viens no „Jumis HB” darbības novirzieniem ir objektu inženiertīklu audits (turpmāk – audits).

Kāpēc audits ir nepieciešams?

 • To reglamentē attiecīgie MK noteikumi
 • Veicot auditu, tiek novērtēts inženiertīklu tehniskais stāvoklis
 • Savlaicīgi tiek konstatēti defekti to sākuma stadijā, kas var izraisīt avārijas situācijas (kabeļu aizdegšanās, pārtraukumi elektroapgādē un tml.)
 • Audita slēdziens un rekomendācijas ir izmantojami remontdarbu un klienta budžeta plānošanai

Auditu veicam sekojošiem tīkliem un iekārtām:

 • Lietotāja elektrotīkliem līdz 1000 V un iekārtām
 • Vājstrāvas tīkliem
 • Ūdensvada un kanalizācijas tīkliem
 • Apkures sistēmām
 • Vēdināšanas un dzesēšanas sistēmām

Kad audits ir nepieciešams?

 • Pirms objekts tiek nodots ekspluatācijā, nodots apsaimniekošanā, pārdots, iznomāts, un tajā ir bijušas vairākkārtējas pārplānošanas un modernizācijas bez attiecīgas dokumentācijas korekcijas 
 • Pirms ekspluatācijā tiek nodots iepriekš iekonservēts objekts, pamests objekts vai rekonstruējams objekts
 • Pirms pieņem lēmumu par rekonstrukcijas vai remonta nepieciešamību objektā, (audita rezultāti tiek izmantoti kā materiāls projekta tāmes sagatavošanai)
 • Strīdu izšķiršanas gadījumos, piemēram, par elektroapgādes tīklu pieslēguma un uzskaites atbilstību, energonesēju patēriņa uzskaites atbilstību starp nomniekiem un apakšnomniekiem un tml.
 • Lai nodrošinātu MK un citu institūciju noteikumu izpildi (elektrotīklu mērījumu protokoli un tml.)

Audita robežlīnija

Parasti audita robežlīnija sākas no energoresursu piegādātāja uzskaites aparatūras vai objekta īpašnieka atbildības robežas.

Audita laikā veicam: 

 • Inženiertīklu dokumentācijas esamības un tās atbilstības pārbaudi faktiskajai situācijai objektā. (Bieži dokumentācijas nav vai tā ir tikai daļēji, vai arī tajā nav veiktas izmaiņas  inženiertīklu rekonstrukcijas laikā. Tādos gadījumos audita laikā tiek izstrādāts pilnīgs vai daļējs dokumentācijas komplekts ar reālās situācijas atspoguļojumu.) Tāpat tiek pārbaudīta spēkā esošo līgumu esamība ar energoresursu piegādātājiem, protokolu esamība un to derīguma termiņi, aprīkojuma un mēriekārtu (skaitītāju) pārbaužu derīguma termiņi u.c.
 • Inženiertīklu aprīkojuma saraksta sagatavošanu
 • Aprīkojuma un savienojošo trašu un līniju izvietojuma shēmu izstrādāšanu, tīklu novērtēšanu/klasificēšanu saskaņā ar spēkā esošajām normām.
 • Inženiertīklu un atsevišķo mezglu stāvokļa un atbilstības dažādiem spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem pārbaudi. Konstatēto neatbilstību un defektu un novēršanas ieteikumu sagatavošanu
 • Mērījumus. (Atkarībā no inženiertīklu veida, audita laikā var tikt veikts elektromērījumu komplekss, ventilācijas tīklu mērījumi u.c. Tāpat var tikt veikta objekta kontroluzskaites iekārtu rādījumu fiksācija un analīze. Nepieciešamības gadījumā var tikt veikti papildus mērījumi, piemēram, termogrāfiskā filmēšana, elektrotīklu noslogojuma laika periodā mērījumi, apgaismojuma un trokšņu līmeņa mērījumi u.c.)
 • Aprēķinus. (Nepieciešamības gadījumā audita materiāli var tikt papildināti ar tehniskiem un ekonomiskiem aprēķiniem, piemēram, patērētās elektroenerģijas samazinājuma novērtējums, modernākas apgaismojuma sistēmas ieviešanas ekonomiskais efekts objektā u.c.)

Katra konkrētā audita saturs un apjoms tiek saskaņots ar klientu. Ja klients pirms audita uzsākšanas nevar noteikt nepieciešamo darbu apjomu, viņam tiek piedāvāts Jumis HB izstrādātais audita standarta darbu saraksts.

Pēc audita tiek noformēts protokols, kas satur nepieciešamos dokumentus, tai skaitā:

 • iekārtu un sistēmu sarakstus un aprakstus
 • mērījumu protokolus
 • shēmas
 • aprēķinus
 • ieteikumus konstatēto neatbilstību un defektu novēršanai.

Aicinām Jūs sadarboties, par jebkuru jautājumu rakstiet mums uz e-pastu: jumis-hb@jumis-hb.com vai zvaniet: +371 67271683, fakss: +371 67211093