Elektrotīklu audits

 

SIA „Jumis HB” sniedz lietotāja elektrotīklu ar spriegumu līdz 1000V audita pakalpojumus. Lietotāja elektriskā tīkla audits tiek veikts tīkla robežās no AS „Latvenergo” skaitītāja līdz „lietotāja rozetei”. Pēc klienta vēlmēm auditu var veikt arī lietotāja tīkliem pieslēgtajam aprīkojumam.

Kāpēc ir nepieciešams elektrotīklu audits?

 • Tiek izpildītas MK noteikumu Nr.8.2 punkta 6.8.”Eletroietaises” noteiktās prasības par elektrotehniskajiem mērījumiem
 • Veicot auditu, tiek novērtēts lietotāja elektrisko tīklu tehniskais stāvoklis, un tiek sakārtota tehniskā dokumentācija atbilstoši tīklu faktiskajam stāvoklim. Neprecīza elektrotīklu tehniskā dokumentācija vai tās neesamība bieži ļoti apgrūtina un būtiski paildzina bojājumu novēršanu. Neprecīza dokumentācija var radīt pat vēl lielākus bojājumus tīklu remonta laikā.
 • Savlaicīgi tiek konstatēti defekti un novirzes no normām to sākuma stadijā (izolācijas bojājumi, paaugstināta temperatūra savienojumos, pārslodzes līnijās utt.), kas var izraisīt avārijas situācijas (kabeļu aizdegšanās, pārtraukumi elektroapgādē un tml.), un pat nelaimes gadījumus
 • Audita slēdziens un rekomendācijas ir izmantojami remontdarbu un klienta budžeta plānošanai

Elektrotīklu audita laikā veicam:

1. Objekta elektrotīklu un aprīkojuma sekojošu dokumentācijas esamības pārbaudi-

 • Elektroaprīkojuma izvietojuma shēmas un apraksti
 • Galvenās sadales elektroaprīkojuma dokumentācija
 • Elektrotīklu montāžas, struktūras, funkcionālo, principiālo, vienlīnijas principiālo shēmas
 • Elektrotīklu līniju un aprīkojuma marķējums
 • Elektrotehnisko mērījumu protokoli
 • Ekspluatācijas instrukcijas
 • Elektroaprīkojuma pases
 • Tehnisko apkopju žurnāli
 • Elektroenerģijas piegādes līguma dati
 • Elektroenerģijas skaitītāju uzstādīšanas termiņi un citi dati

2. Objekta elektrotīklu un aprīkojuma sekojošas dokumentācijas atbilstības faktiskajam stāvoklim pārbaudi un novērtēšanu-

 • Patērētāju uzskaites un objekta elektrotīklu un elektroaprīkojuma shēmas un apraksti, tajā skaitā patērētāju saraksta izveide un shēmu izstrāde ar sadalījumu līniju fāzēm un patērētāju funkcionālām grupām (apgaismojums, sadzīves tehnikas, datortehnikas un tml.)
 • Objekta speciālā elektroaprīkojuma kā zemējuma kontūrs, gāzes aizsardzības sistēmas, rezerves elektroapgādes avoti, ARI, reaktīvās jaudas kompensatori, patērētās elektroenerģijas uzskaites sistēmas un ierīču (skaitītāju) shēmas un apraksti, tajā neatbilstošo vai neesošo shēmu un aprakstu izstrāde
 • Elektroapgādes tīklu un aprīkojuma marķējums, tajā skaitā neatbilstošā vai neesošā marķējuma atjaunošana

3. Sekojošu objekta elektrotīklu un aprīkojuma tehniskā stāvokļa novērtēšanu-

 • Elektrotīklu un elektroaprīkojuma montāžas izpildījums, tajā skaitā atbilstības montāžas normām un elektrodrošības prasībām novērtējums
 • Kabeļu līniju tehniskā stāvokļa pārbaude, tajā skaitā elektrosadales, elektromontāžas konstrukciju konstruktīvos elementi, nozarkārbas, spaiļu elementi, utt.

4. Elektrotehniskie mērījumu veikšana esošo protokolu noilguma gadījumos, protokolu neesamības un tīklu bojājumu gadījumos, utt. Mērījumu rezultāti tiek apkopoti sekojošos protokolos-

 • Kabeļu izolācijas mērījumu protokols
 • Zemējuma kontūra pretestības mērījumu protokols
 • Zemējuma elementu esamības protokols
 • Cilpas fāze-nulle mērījumu protokols
 • Zibensaizsardzības ķēdes esamības protokols
 • Papildus var tikt veikti sekojoši mērījumi-
 • Kontaktu savienojumu pārejas pretestības mērījumu protokols
 • Kontaktu savienojumu, kabeļu, elektroaprīkojuma virsmu un mezglu termogrāfija
 • Darbavietu apgaismojuma līmeņa mērījumi
 • Elektroenerģijas kvalitātes rādītāju analīze un atsevišķu patērētāju elektroenerģijas patēriņa noteikšana

5. Konstatēto neatbilstību, atklāto defektu un to novēršanas rekomendāciju saraksta sagatavošanu.

Nepieciešamības gadījumā, vai pēc klienta vēlmēm, veicam papildus un speciālos darbus, piemēram, izvērtēt nepieciešamību uzstādīt objektā nepārtrauktās un autonomās elektroapgādes iekārtas, neefektīvo apgaismojuma ierīču maiņas nepieciešamību, utt.

Aicinām Jūs sadarboties, par jebkuru jautājumu rakstiet mums uz e-pastu: jumis-hb@jumis-hb.com vai zvaniet: +371 67271683, fakss: +371 67211093