Siltumapgādes sistēmu audits

 

SIA „Jumis HB” sniedz siltumapgādes sistēmu un tīklu audita pakalpojumus. Parasti siltumapgādes sistēmu un tīklu auditu veicam vienlaicīgi ar ūdensapgādes tīklu auditu.

Kāpēc ir nepieciešams siltumapgādes sistēmu audits?

Klients iegūst ne tikai siltumapgādes sistēmu un tīklu tehniskā stāvokļa novērtējumu, bet saņem arī rekomendācijas apkures izmaksu samazināšanai.

Audita laikā veicam:

1. siltumapgādes sistēmu un tīklu sekojošu sistēmu un iekārtu dokumentācijas esamības pārbaudi un to atbilstības faktiskajam stāvoklim novērtējumu-

  • siltumnesēja kontūra ņemšanas un papildināšanas shēma
  • siltumnesēja sagatavošanas aprīkojuma shēma, tai skaitā shēmas aksonometrijā, ieskaitot apkures radiatorus, noslēgarmatūru un filtrēšanas aprīkojumu
  • aprīkojuma izvietojuma shēmas (siltummezgli, boileri, ūdens sagatavošanas aprīkojums (siltummaiņi)
  • siltummezgla funkcionālās un principiālās shēmas.

2. objekta siltumapgādes sistēmu un tīklu parametru analīzi, novērtējot sistēmu jaudu un ražīgumu, kontūru skaitu un aprīkojuma darba režīmu atbilstību, siltuma sadales sistēmas elementu stāvokli, kā arī kontroles mērierīču esamību un derīguma termiņus. Tāpat tiek novērtēts atsevišķu sistēmas mezglu tehniskais stāvoklis (spiedienu paaugstinošie sūkņi, cirkulācijas sūkņi, trīsgaitas vārsti, utt.) Nepieciešamības gadījumā veicam ēkas būvkonstrukciju termogrāfiju, lai novērtētu objekta siltumapgādes sistēmas darbības efektivitāti un to ietekmējošos faktorus.

3. konstatēto neatbilstību, piezīmju un atklāto defektu saraksta un to novēršanas rekomendāciju sagatavošanu.

Aicinām Jūs sadarboties, par jebkuru jautājumu rakstiet mums uz e-pastu: jumis-hb@jumis-hb.com vai zvaniet: +371 67271683, fakss: +371 67211093