Vājstrāvas tīklu audits

 

SIA „Jumis HB” sniedz sekojošu sistēmu vājstrāvas tīklu audita pakalpojumus:

 • Ugunsgrēka trauksmes signalizācija
 • Apsardzes signalizācija
 • Apziņošanas sistēmas
 • Videonovērošanas sistēmas
 • Piekļuves kontroles sistēmas
 • BMS
 • Tehniskā aprīkojuma automātikas un vadības tīkli

Kāpēc audits ir nepieciešams?

 • To reglamentē attiecīgie MK noteikumi
 • Veicot auditu, tiek novērtēts vājstrāvas tīklu tehniskais stāvoklis
 • Savlaicīgi tiek konstatēti defekti to sākuma stadijā, kas var izraisīt bīstamas situācijas (nedarbojas ugunsgrēka trauksme, apziņošana, drošības vārsti un tml.)
 • Audita slēdziens un rekomendācijas ir izmantojami remontdarbu plānošana

Audita laikā veicam:

1. vājstrāvas tīklu sekojošu iekārtu un aprīkojuma dokumentācijas esamības pārbaudi un to atbilstības faktiskajam stāvoklim novērtējumu-

 • aprīkojuma izvietojuma shēmas, tai skaitā signāllīniju montāžas trases, kontrolieru, devēju un nolasītāju izvietojums, IT aprīkojuma, videokameru, sirēnu, avārijas un signāllampu, trauksmes pogu un norāžu izvietojums
 • montāžas, principiālo un funkcionālo shēmas
 • līgumu ar apkalpojošajām organizācijām
 • mērījumu protokoli, ekspluatācijas instrukcijas, aprīkojuma pases, tehnisko apkopju žurnāli, utt.

2. sistēmas izvēles pareizība novērtējumu, ņemot vērā tās izpildāmās funkcijas, kā arī, ņemot vērā telpu parametrus un klasifikāciju.

3. sistēmu un tīklu atbilstības spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, tai skaitā ugunsdrošības normām, pārbaudi.
4. tīklu izpildes un atsevišķu tā elementu tehniskā stāvokļa novērtējumu, tai skaitā atsevišķu sistēmu un elementu darba spējas pārbaudi.
5. sistēmas elementu marķējuma atbilstības un nepieciešamo norāžu un zīmju esamības pārbaudi.
6. ar objekta drošību saistītā obligāta aprīkojuma esamības pārbaudi (piemēram, ugunsdzēšamie aparāti, evakuācijas plāni, uzlīmes u.c.)
7. konstatēto neatbilstību, piezīmju un atklāto defektu saraksta un to novēršanas rekomendāciju sagatavošanu.

Aicinām Jūs sadarboties, jebkuros jautājumos rakstiem mums uz e-pastu: jumis-hb@jumis-hb.com vai zvaniet: +371 67271683, fakss: +371 67211093